Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 13. travnja 2005. godine, a u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom usvojio Deklaraciju o antifašizmu o odnosu prema stečevinama narodno oslobodilačke i antifašističke borbe Hrvatske 1941.-1945. i tretmanu njenih sudionika - boraca i ratnih vojnih invalida.  Deklaracija o antifašizmu


ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UUAAB-a

 

 Uvodne napomene

Udruga će u mandatnom razdoblju od 2019 - 2023. godine nastaviti aktivnosti na promicanju antifašizma kao civilizacijske vrijednosti, njegovanju kulture sjećanja događanja iz NOB-e i Domovinskog rata, obilježavanjem značajnih datuma, javnim manifestacijama, komemoracijama i drugim aktivnostima usmjerenima na širenje ideja antifašizma, sprječavanje pojava neofašizma i diskriminacije po bilo kojoj osnovi, provoditi svoje aktivnosti na humanističkim, civilizacijskim stečevinama prihvaćenim od cjelokupnog demokratskog svijeta. 

 Iako su fašizam i nacifašizam vojno poražen završetkom II. svjetskog rata, njihova ideologija nažalost nije uništena. Svakodnevno svjedočimo pojavnosti i širenju različitih oblika neofašizma, Jednako u razvijenim zemljama zapadne civilizacije, u kojima buja klero-nacionalizam i anarhizam. Bitno drugačije nije ni u zemljama muslimanskog svijeta, u kojima buja ekstremni islamski fundamentalizam. Stalne ekonomske i političke krize globalnih razmjera, rađaju desni ekstremizam, a ovaj opet povratno izaziva nove političke i socijalne, pa time i ekonomske krize. Neofašizam je sve agresivniji a manifestira različitim oblicima diskriniinacije, posebno etničke, vjerske i svjetonazorske netrpeljivosti. U ovom pogledu, nažalost, Hrvatska nije na posljednjem mjestu  što su pokazali i rezultati nedavnih izbora za Europski parlament i retorika koju ekstremni desničari u predizbornoj kampanji koristili. Javlja se u različitim, često i suptilnim oblicima djelovanja, od negiranja antifašističke partizanske borbe, njenih vrijednosti i tekovina, uz istodobno promicanje i veličanje tzv. NDH i ustaške ili četničke ideologije, izražavanjem rasizma sve do nasrtaja na demokratske institucije i uopće one koji drugačije misle. Idu toliko daleko da čak i antifašizam proglašavaju fašizmom. Pod parolom slobode govora i prava na izražavanje svojih stavova na “demokratski način” proklamiraju sve više i otvorenije politiku diskriminacije svih koji su drugačiji od njih.

Pod egidom demokracije sve više i otvorenije iskazuju neofašističke ideje verbalno i praktičnim — javnim manifestacijama. Raste broj  desno orijentiranih stranaka, a nažalost raste i njihova popularnost. Posebno zabrinjava što se u takve manifestacije uključuju i mladi koji nažalost nemaju ni iskustva ni elementarna znanja o fašizmu i starhotama koje je počinio, pa naravno, ne shvaćaju niti vide humanističku, civilizacijsku vrijednosti antifašizma. Čak što više, suptilne neofašističke manifestacije i aktivnosti, koje civilizirani svijet osuđuje, zbog svoje buntovniče prirode mladi prihvaćaju i sudjelujući u njima vjerujući da time iskazuju podršku demokraciji i slobodi javnog izražavanja.

Zato promicanje vrijednosti antifašizma i aktivnosti usmjerene na suzbijanje svekolikih pojavnih oblika neofašističke ideologije te širenje kulture sjećanja, posebno u radu s mladima, ali i svim strukturama društva, čine trajni zadatak Udruge i svakog pojedinog člana.

Ovo upućuje na potrebu da se naša Udruga posebno u suradnji s VeDRA-om zajedno s drugim udrugama i političkim stankama koje njeguju kulturu sjećanja i vrijednosti antifašizma na obrazovanju i odgoju mladih, da se u školske kurikulume na svim razinama sustava unesu sadržaji kojima se objektivno prikazuju strahote fašizma i nacizma te antifašistička prošlost naroda Hrvatske u pobjedničkoj antifašističkoj koaliciji.   

Udruga će nastaviti aktivnosti u borbi za zaštitu ljudskih prava i slobode čovjeka, za ravnopravnost naroda i demokratski razvoj društva, za mir i opći društveni napredak, boriti se za očuvanja kontinuiteta opstanka SABA i pronošenje istine o NOB-i i njenim stečevinama kao trajnim vrijednostima demokratskog društva, ustrajati u borbi za očuvanje i vraćanje spomenika antifašizmu, za vraćanje naziva ulica i trgova u spomen antifašizmu, te obilježavanju značajnih događaja i datuma iz antifašističke borbe.

Udruga će stalno raditi na osuvremenjivanju svog djelovanja i aktivnosti usmjeravati na aktualna društvena događanja, od javnih osuda i sprečavanja neofašističkih pojava, do sudjelovanja u manifestacijama koje promiču humanističke vrijednost, do intenziviranja zahtjeva za unošenje u školske programe istine Narodno-oslobodilačkoj borbi, obnove oštećenih spomenika antifašizmu i postavljanju novih. U osiguranju sredstava za obnovu spomenika Udruga će pokrenuti aktivnosti za apliciranje s programima na EU fondove i osiguravanja donacija.  

Pored svečanih skupova, akademija i komemoracija, kojima će se u pravilu svake pete jubilarne godine obilježavati značajni datumi iz antifašističke borbe našeg naroda treba  organizirati pokretne izložbe,  okrugle stolove i javne tribine  na kojima će kao predavači sudjelovati istaknuti znanstvenici, humanisti, javni kulturni i društveni radnici, Trebamo uspostaviti suradnju sa Sveučilištem, posebno s Filozofskim fakultetom, posebno odsjecima za povijest i sociologiju uz uključivanje nastavnika i studenata.    

Udruga će nastaviti napore za uspostavom suradnje s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, jer su antifašistička NOB-a i po svom karakteru antifašistički Domovinski rat imali iste ideale — bili su oslobodilački, vodili borbu za slobodu, neovisnost, opće ljudsko i nacionalno dostojanstvo.

Naši napori da se pri UAAB-i osnuje sekcija ili posebna udruga antifašista branitelja Domovinskog rata, urodili su plodom. U svibnju 2017. osnovana je UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA I ANTIFAŠISTA, koja okupila veterane Domovinskog rata prvenstveno iz Splita ali ima članove i iz mnogih mjesta u RH. Za vrlo kratko vrijeme stekla je veliku popularnost, ali nažalost i podozrenja vodstva mnogih Udruga nastalih iz Domovinskog rata.

Naša će udruga će zajedno s VeDRA-om ulagati napore i aktivnosti usmjerene na prevladavanje nepotrebnog, a jako prisutnog kod članova braniteljskih udruga a nažalost i velikog dijela mladeži, negativnog stava prema partizanskim borcima i antifašizmu i podozrenja dijela posebno ekstremno lijevo orijentiranih građana i nekih političkih stranaka prema istinskim vrijednostima Domovinskog rata.

UAAB-a će i u narednom razdoblju stalno razvijati suradnju sa srodnim udrugama civilnog društva i političkim strankama, koje baštine antifašizam i u  svojim programima imaju afirmativni stav prema vrijednostima antifašizma.

Udruga će i u narednim godinama još intenzivnije ustrajati u zahtjevu prema SABA-u RH,  Vladi RH i Hrvatskom saboru da se Deklaracija Hrvatskog sabora od 13. travnja 2005.godine provede u djelo, te da se donesu odgovarajući zakonski propisi koji će osigurati pretpostavke da se  sistemski riješi pitanje statusa naših organizacija i udruga te da se antifašizam i sve uz njega vezano društveno reafirmira, kako je to slučaj u gotovo svim zemljama  Europske unije. Treba ustrajati u zahtjevu prema Vladi RH da pokrene postupak obeštećenja ili vraćanja imovine nekadašnjeg Saveza boraca kojega je SABA RH i naše udruge pravni slijednici. Rješenjem tog pitanja u značajnoj mjeri bi se poboljšao ne samo materijalni položaj nego i uvjeti djelovanja.   

Iako svi naši dosadašnji napori nisu urodili plodom, pa ni početna inicijativa naše Udruge, imperativ je Udruge da  u suradnji sa Zajednicom udruga Županije, SABA RH ustraje  u zahtjevu za izmjenu Zakona o Udrugama, da udruge koje baštine tekovine antifašizma budu unesene u Zakon i time dobiju status koji im društveno pripada.

Vođenje brige, naročito o još preživljelim borcima NOR-a, organiziranjem posjeta bolesnima i nepokretnima, pomaganjem pri smještaju u umirovljeničke domove, kao i, koliko nam to materijalne mogućnosti budu dozvoljavale, pružanje pomoći ili organiziranje dostojanstvenog pogrebnog ispraćaja prilikom od smrti naših članova i dalje ostaje trajna je obaveza Udruge.

PRIORITETNI ZADACI DJELOVANJA

Pored zadataka koji su utvrđeni Statutom Udruge u mandatnom razdoblju 2015. — 2019. težište djelovanja bit će usmjereno na:

$1u suradnji s VeDRA-om i svim antifašistički orijentiranim građanima ulagati maksimalne napore i organizirati aktivnosti kojima će se doprinosit prevladavanju podjela i bilo kojeg oblika diskriminacije, neovisno o tome od koga i kojih opcija dolazili  

$1omasovljenje članstva uključivanjem prvenstveno što više mladih i drugih antifašistički opredjeljenih građana.

$1što veće uključivanje mladih  u aktivnosti tijela i organe organizacije na svim razinama organiziranja.

$1uključivanje što više članova Udruge u rad  komisija i sekcija i aktivnosti Udruge organizacije,

$1suradnju sa strankama i nevladinim udrugama, društvima nacionalnih manjina, koje baštine antifašizam, koje se bore za demokraciju ljudska prava i slobode čovjeka.,

$1prihvaćanje  nečlanova UAAB-a - aktivista i stručnjaka koji prihvaćaju vrijednosti antifašizma koji su spremni uključiti se u programske aktivnosti Udruge.

$1ustrajati na uspostavom suradnje s udrugama veterana Domovinskog rata koji prihvaćaju demokratske vrijednosti, koje se bore ljudska prava i slobode čovjeka, a protiv svih oblika diskriminacije.

$1pripremanje, prijedloga za dodjelu raznih priznanja aktivistima Udruge i drugim nevladinim udrugama, pojedincima i organizacijama za doprinos u promicanju vrijednosti antifašizma.

$1aktivno sudjelovanje u radu Koordinacije zajednica udruga četiriju dalmatinskih županija radi usklađivanja zajedničkog djelovanja

$1uspostavljanje suradnje s kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama posebno osnovnim i srednjim školama, i nevladinim udrugama osiguranjem  prigodnih susreta s istaknutim antifašistima, predavanjima i prikazivanjima dokumentarnih filmova, radi promicanja vrijednosti antifašizma.

$1uspostavi e suradnje sa sredstvima informiranja - posebno elektronskim medijima radi javnog promicanja aktivnost i prezentiranja i afirmacije antifašizma.

$1poticanje organiziranja zajedničkih druženja članova Udruge, organiziranje izleta i drugih oblika druženja ovisno o  raspoloživim materijalnim mogućnostima.

$1stalno unapređivanje rada tijela i sekcija  Udruge,

$1stalnu brigu o poboljšanju materijalnih uvjeta rada, pronalaženju donatora i drugih oblika pomoći

$1unapređivanje i uspostavljanje novih oblika međunarodne suradnje posebno u okviru Stalnog foruma antifašista jadransko-jonskih gradova sa sjedištem u Ankoni (Foruma permanete..) te srodnim organizacijama posebno susjednih zemalja -  Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.

Udruga će svake godine izrađivati detaljak plan konkretnih akcija i aktivnosti.  

FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

U vođenju materijalno-financijskog poslovanja prikupljanju i trošenju sredstava stalna je briga svih članova Udruge. U tom smislu posebno:

1. Vodstvo Udruge a posebno predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik vodit će stalnu brigu o materijalno-financijskom poslovanju, a naročito:

-  traženjem mogućnosti osiguravanja različitih oblika donacija kojima bi se osigurala potpora provođenju aktivnosti Udruge

$1prijavljivanjem na natječaje za sredstava iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost,

$1prijavljivanjem  projekata na natječajima za financiranje udruga Grada, Županije, Ministarstava i drugih državnih i nevladinih institucija

$1prijavljivanjem na natječaje različitih fondova namijenjenih nevladinim udrugama i organizacijama.

$1praćenje prikupljanja sredstava od članarine i dobrovoljnih priloga.

2. Voditi materijalno-financijsko dokumentaciju za poslovanje u skladu sa Zakonom o udrugama i drugi propisima.

$1Izrađivati financijski plani Udruge svaku kalendarsku godinu, vodeći računa o racionalnom poslovanju i trošenju sredstava iz dotacija donacija i drugih priloga,

$1Analitički pratiti prihode i rashode sa svrhom racionalizacije poslovanja.

$1Izrađivati polugodišnje izvještaje o materijalno-financijskom poslovanju o kojima će se raspravljati na sjednicama Izvršnog odbora i Predsjedništva.

$1Povećavanje volonterskog rada u aktivnostima Udruge.

Nadzorni odbor će obavljati preglede financijsko-materijalnog poslovanja i o tome izvještavati Predsjedništvo Udruge.

Predsjednik i  zamjenik predsjednika, te tajnik Udruge imaju zadatak redovito pratiti poslovanje,

$1I.  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNI STATUS BORACA I VOJNIH INVALIDA

Osnovni zadaci u ovom polju su:

$11. Zaštita veterana antifašističke koalicije predstavlja etičku tekovinu, o čemu će Udruga voditi brigu neovisno političkoj stranci na vlasti na državnoj  i  lokalnoj razini.

$12. Kontinuirano će se pratiti zdravstvena i socijalna problematika boraca NOR-a, članova njihovih obitelji i ostalih članova Udruge, te posebno poticati rješavanje specifičnih problema učesnika NOB-e u suradnji s  odgovarajućim institucijama.

$13. I dalje se boriti za izjednačavanja prava invalida i veterana Domovinskog rata i sudionika antifašističke borbe 1941-1945.

$14. Posebno će se voditi briga o kvaliteti života članova naše Udruge, iznemoglim i bolesnim borcima i ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji i pružati im pomoć u granicama mogućnosti Udruge.

$15. Postupno razvijati aktivnosti na području socijalno-zdravstvene skrbi. pomažući bolesnim i nemoćnim članovima i njihovim obiteljima između ostalog koristeći patronažne usluge za volonterskim radom već organizirane službe Sindikata umirovljenika — Podružnica Split.

IV. OČUVANJE TEKOVINA ANTIFAŠISTIČKE BORBE

$1A) OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAАAJA IZ NOR-a

Udruga će svake godine posebnu pažnju posvećivati obilježavanju povijesno značajnih datuma i događaja iz NOB-e samostalnim organiziranjem, suorganiziranjem i sudjelovanjem  u organizaciji manifestacija koje se održavanju na razini Grada, Županije, dalmatinske regije i Republike Hrvatske i to:

a — DOGAАAJI KOJE ORGANIZIRA UDRUGA SPLITA

22. lipnja Dan antifašističke borbe naroda Hrvatske

23. kolovozaGodišnjica vješanja Sonje Bučan i drugova u Bihaćkoj ulici

26. kolovoza Godišnjica strijeljanja boraca Prvog Splitskog partizanskog odreda u Sinju- Ruduši  

12. rujna Godišnjica prvog oslobođenja Splita 1943.

12. rujna  Godišnjica osnivanja IV splitske brigade NOR-a.  

26. listopada   Godišnjica konačnog oslobođenja  Splita od nacifašizma 1944.

Budući da je i u Domovinskom ratu, kao uspomen na ovu brigadu također formirana IV splitska brigada, UAAB-a u suradnji s VeDRA-om će nastojati ostvariti suradnju s udrugom veterana IV. splitske brigade Domovinskog rata u svrhu zajedničkog obilježavanja obljetnica    

b- DOGAАAJI U KOJIMA  REDOVITO SUDJELUJE (i suorganizira) UDRUGA

  8. ožujkaMeđunarodni dan žena

 26. ožujkaGodišnjica masakra u Donjem Docu

 14. travnja Godišnjica formiranja Prve vlade R. Hrvatske

19. travnja  Komemoracija u Jasenovcu

  7. svibnjaGodišnjica oslobođenja logora Mauthauzen

  9. svibnjaGodišnjica od završetka II. svjetskog rata (dan pobjede-dan Europe)

22. svibnja Godišnjica strijeljanja Splićana u Šibenik

25. svibnja Dan mladosti-radosti u Kumrovcu

22. lipnja  Komemorativni skup  u Srbu

  7. listopadaGodišnjica formiranja VIII. dalm.udarnog korpusa

14. listopada Godišnjica . strijeljanja Splićana u Trogiru

   3. prosinca Godišnjica oslobođenja Dalmacije

c- Događaji iz NOR-a koje organizira Vlada  RH:

14.04. Obljetnica Prve Narodne Vlade Hrvatske, u Splitu, organizira Vlada RH,

23.04. Obljetnica proboja logoraša iz konc-logora Jasenovac, organizira  Vlada RH,

4.ili 5.05.Obljetnica III Zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom, Organizira Vlada RH,

9.05Obljetnica pobjede nad fašizmom: Dan pobjede i Dan Europe;.

14.06Obljetnica stradanja žrtava u Jadovnu.

22.06.Obljetnica Dana antifašističke borbe  u Brezovici

27.07.Obljetnica ustanka naroda u Srbu

10.09Obljetnica osnutka mornarice NOVJ.

Udruga će u skladu s mogućnostima sudjelovati i na obilježavanju drugih značajnih događaja posebno obilježavanje bitaka na Sutjeski i Neretvi . 

Udruga treba ulagati napore da u skladu s odlukom Ministarstvo kulture R.H. o pokretanju aktivnost za novo vrednovanje spomeničke baštine Drugog svjetskog rata radi upisa u registar kulturnih dobara i preraspodjele skrbi o spomeničkoj baštini na državnoj i lokalnoj razini, i u  suradnji s Konzervatorskim zavodom i Gradskom upravom koja je nosilac zadatka, te SABA Republike Hrvatske i Udrugama branitelja Domovinskog rata konačno započeti s radom na području Grada i suradnjom s ZUABA-om na razini Županije nastaviti rad na Izradi popisa svih spomenika i spomen obilježja. Izraditi analizu i prikaz stanja spomeničke baštine - da li je, koji i koliko pojedini  spomenik ili obilježje uništen ili devastiran,

S tim u skladu udruga će uložiti napore i poduzimati aktivnosti da se otpočne s obnovom devastiranih i porušenih spomenika  .

Popis spomenka i spomen obilježja se stavljaju u 3 kategorije po značenju:

III. grupa — spomenici ili spomen obilježja od gradskog značaja.

Udruga će uporno ustrajati vraćanju imena ulica i trgova, te ponovnom postavljanju određenih spomen ploča  koje podsjećaju na antifašističku povijest Grada. U tom smislu svake,  ali baš svake godine i ako je potrebno više puta, dopisima čelnicima Grada i Gradskog vijeća pisati dopise i javno prozivati da konačno prihvate civilizacijsko poštivanje povijesti. Posebno:

$1Vratiti ime ulici ili trgu Žrtava fašizma na dijelu danas preimenovane ulice Domovinskog rata ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije.

$1Vratiti ime ulice Prvi splitski partizanski odred

$1Vratiti ime Saveznička obala

$1Na Narodnom trgu, na kamenom postolju za zastavu, uklesati datum 26. listopada 1944. (Dan oslobođenja Splita u Drugom svjetskom ratu) ili da se upiše 1.944. godina kao jedna od prijelomnih godina u povijesti Splita

$1Spomen ploču o osnivanju talijanskog bataljuna “Garibaldi” postaviti na povoljnije mjesto i    redovno je održavati.

$1Postaviti na Lovrincu “Spomen ploču braniteljima Splita” koji su u vremenu od 10. do 27. rujna 1943. godine na podnožju Klisa branili Split od nadirućih Nijemaca i Ustaša.

$1Vratiti na, ili u, hotelu Park Spomen ploču — koja označava akt predaje talijanske divizije «Bergamo» - 16. rujna 1943.g.

$1Osim ovih spomenika u Gradu poduzeti akciju za obnovu ili sanaciju spomenika ili spomen ploča:

$1Spomen biste i druge spomen ploče sakupiti i smjestiti u posebnu prostoriju u Muzeju Grada.

$1Vratiti spomen ploču strijeljanim rodoljubima i omladincima Splita na zidinama tvrđave Kamerlengo u Trogiru

$1Dati potporu u obnoviti spomen parka strijeljanim rodoljubima na Šubičevcu u Šibeniku

$1c) ARHIVSKA I POVIJESNA GRAАA IZ NOB-e

Udruga će u narednom periodu posvetiti više pažnje knjigama i sređivanju arhiva ukupne povijesne građe NOB-e. Nastaviti sređivanje arhivske građe s kojom raspolaže Udruga

$1Nastaviti sa prikupljanjem povijesne građe, dokumenata o NOB-i i radničkom pokretu u  Splitu od naših drugova-ica.

$1Nastaviti s ustrojavanjem kataloga knjžnog fonda kojim raspolaže Udruga, te izradom dokumentacije i spremanje objavljenih članaka, natpisa   u tisku i elekronskim medijima koji se odnosi na tematiku od interesa Udruge

$1 Predati preostalu vrijednu arhivu koja je pohranjena u Udruzi  predati na čuvanje Državnom arhivu.

$1V. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Udruga će nastaviti izdavačku djelatnost  tiskanjem brošura i drugih prigodnih tekstova iz područja sadržaja osnovne djelatnosti u skladu s ciljem i zadacima Udruge.  Još u ovoj godine planiramo tiskati knjigu u povodu sjećanja na Prvi splitski partizanski odred 

$1Provoditi stalno praćenje napisa u sredstva javnog informiranja te ovisno o potrebi javno istupati, bilo pisanim priopćenjima ili organiziranjem konferencija za medije

$1Poduzimat će se napori za što bolje informiranje članova i javnosti o aktivnostima Udruge

$1Unaprediti i stalno objavljivati tekstove o aktivnostima udruge i prigodne istupe u povodu obilježavanja značajnih datuma na web stranici Udruge. web stranici SABA RH i “Glasu” — biltenu SABA. RH.

U području međunarodne suradnje Udruga će nastaviti svoje aktivnosti usmjerene na:

$1ostvarenje suradnje s nacionalnim međunarodnim organizacijama bivših boraca, pripadnika pokreta otpora, antifašističkih pokreta i žrtava rata, a posebno susjednih država, sa boračkim organizacijama koje su bile u sastavu bivše Jugoslavije. Posebno s  organizacijom iz Nove Gorice-Slovenija, Društvom za istinu o NOB-i u Beogradu, te sa organizacijama iz Livna, Mostara, Jajca. Prihvaćamo suradnju i sa antifašističkim organizacijama Crne Gore.

$1sudjelovati u radu Stalnog foruma antifašističkih gradova Jadranskog i Jonskog mora u Anconi,

$1sudjelovati u akcijama koje organiziraju  ratni veterani Velike Britanije i na Visu

$1VII. PROGRAMSKI ZADACI  TIJELA ODBORA I SEKCIJA UDRUGE

Sekcije i komisije će na osnovi ovog programa, u suradnji s Izvršnim odborom i u skladu sa Statutom izraditi programe svojih aktivnosti.

   PREDSJEDNIK:

    Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat v.r.

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук